Územní plánování

Provedeme vás kteroukoliv fází přípravy nebo změny územního plánu s důrazem na její soudní nenapadnutelnost a s cílem pomoci vám připravit územní plán tak, aby vedl ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany.

Obce při přípravě či změně územního plánu musí pracovat s mnoha právními předpisy a závazně do něj zasahují další správní orgány. Zejména dotčení vlastníci nemovitostí, a díky aktuální judikatuře Ústavního soudu nově také spolky, se po dobu 3 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se územní plán vydává, mohou obrátit na soud nebo dát podnět k přezkumu na Krajský úřad. 

Při přípravě územního plánu se málokdy podaří zohlednit zájmy všech.  Zrušení územního plánu nebo jeho části přitom může závažně zasáhnout do budoucích plánů a záměrů obce a jejích obyvatel. Šance, že soud shledá nezanedbatelné porušení zákona, není nikterak malá. Každým rokem soudy zruší desítky vadných územních plánů a jejich změn.

Příprava zadání územního plánu

Pomůžeme připravit kvalitní zadání územního plánu, řádně vypořádat připomínky veřejnosti, posoudit, zda proces přípravy zadání proběhl právně v pořádku a konzultovat možnosti nadstandartního zapojení veřejnosti, zejména u ploch, které vyžadují zvláštní pozornost.

Příprava návrhu územního plánu

Pomůžeme sladit různé veřejné i soukromé zájmy, zkontrolovat stanoviska dotčených orgánů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA) z hlediska zákonnosti včetně jejich odůvodnění a řádně vypořádat připomínky veřejnosti. V případě nesouhlasného stanoviska pomůžeme zajistit kontrolu oprávněnosti požadavků a doporučit dohodovací řízení nebo řešení rozporů. Pomůžeme posoudit, zda v této fázi došlo k podstatným změnám, pro které je třeba pořídit nový návrh územního plánu dle § 51 odst. 3 stavebního zákona. Posoudíme, zda dosavadní proces přípravy návrhu územního plánu proběhl právně v pořádku.

Veřejné projednání a schválení 

Za spolupráce s pořizovatelem pomůžeme řádně odůvodnit rozhodnutí o námitkách a vypořádat připomínky veřejnosti. Pomůžeme posoudit, zda je po veřejném projednání s ohledem na námitky a nová stanoviska dotčených orgánů třeba návrh podstatně upravit a opakovaně jej veřejně projednat dle § 53 odst. 2 stavebního zákona. Vyhodnotíme, zda je návrh územního plánu způsobilý k předložení zastupitelstvu ke schválení. Posoudíme, zda celý proces proběhl ze strany pořizovatele právně v pořádku.

Školení na míru

Jak vytvořit strategii pro územní rozvoj, která bude užitečná i pro další generace?

Připravíme pro Vás školení na míru v rozsahu 3 hodinového semináře. V rámci semináře provedeme účastníky jednotlivými fázemi přípravy územního plánu nebo jeho změny s cílem, aby plán přinášel kvalitní řešení pro obec a jeji občany a obstál při přezkumu. Ozvěte se nám a my vám zašleme další podrobnosti ke školení.

Školení ve spolupráci s dalšími institucemi

Zúčastněte se školení, kde vystupují naši lektoři - školení jsou aktuální jak pro obce, tak i pro pořizovatele územních plánů (stavební úřady obcí s rozšířenou působností), tzv. létající pořizovatele či zpracovatele územních plánů (architekti, urbanisté).

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nebo zavolejte: jiri.nezhyba@fbadvokati.cz, + 420 775 154 073.

Přečtěte si

Připravili jsme pro vás několik doporučení, které vám pomohou vyvarovat se nejběžnějších chyb.

Naše zkušenosti

  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na přezkumy nezákonností v územních plánech.  V letech 2006-2012 jsme u Nejvyššího správního soudu dosáhli zrušení 26 územních plánů nebo jejich částí a nově před krajskými soudy jsme jich zrušili další více než desítku.
  • Mnohem větší výzvou je pro nás však pomáhat obcím připravit tak kvalitní územní plán, který by před soudem obstál. Pro obec Moravany jsme pomáhali vypořádat námitky a připomínky veřejnosti a právně obhajujeme jejich územní plán před soudem. Obdobné služby poskytujeme i dalším obcím a vlastníkům nemovitostí, na jejichž návrh se připravují změny územního plánu. Přečtěte si jak jsme pomohli městu Sušice >>
  • V zastoupení čtrnácti jihomoravských obcí, s cílem zachovat jejich rozvoj, jsme u Nejvyššího správního soudu dosáhli zrušení celých Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
  • Podíleli jsme se na konečné podobě platného správního řádu, stavebního zákona i dalších správních předpisů, naše expertíza v oblasti správního práva zahrnuje rovněž řadu odborných publikací, analýz či článků např. pro časopis Moderní obec či Právní rozhledy.
  • V zastoupení patnácti navrhovatelů jsme u soudu zrušili odbornou i laickou veřejností kritizovanou Aktualizaci územního plánu města Brna, která nedůvodně a nesrozumitelně na území celého města měnila podmínky pro výstavbu. 
  • U Nejvyššího správního soudu jsme s nadprůměrnou úspěšností zastupovali klienty ve více než dvou stech případech.

Reference:

Na Frank Bold Advokáty jsme se obrátili, protože to jsou experti na územní plánování. Advokátní kancelář nám pomohla ubránit náš územní plán před šikanózními žalobami a potvrdilo se, že jsme při pořízení územního plánu nic nezanedbali. 

Josef Bazala
Starosta Starého Města

 

 

Související specializace

Ozvěte se nám