English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Co přináší nová právní úprava přestupků

1. 8. 2017 | Simona Majdová, Kristýna Ryšavá | Veřejné právo

Od 1. 7. 2017 se pojem „přestupek“ nově používá nejenom pro správní delikty fyzických osob, ale také pro správní delikty osob právnických a podnikajících osob fyzických. To je jedna z hlavních změn, kterou přináší dva zákony nahrazující dosavadní zákon o přestupcích z roku 1990.* Cílem této změny má být především sjednocení právní úpravy správněprávní odpovědnosti. Další podstatné změny popořadě:

Přestupek mohou nově spáchat i firmy

Díky sjednocení právní úpravy správního trestání se nově používá jednotný terminologický pojem „přestupek“ nejenom pro správní delikty fyzických osob, ale také pro osoby právnické a podnikající fyzické osoby. Do koncepce nového přestupkového zákona se z velké části promítá inspirace trestním zákoníkem, protože nově přestupkový zákon upravuje pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající přestupek či hromadný přestupek.

Pachatelem je i ten, kdo vytvořil plán nebo dal pokyn

Novinkou je i rozšíření definice pachatele na organizátora, návodce a pomocníka, přičemž zákon nově počítá rovněž se spolupachatelstvím a nepřímým pachatelstvím. Co se týče osob odpovědných za spáchání přestupku fyzické osoby, budou nově za určitých podmínek odpovědni i zákonný zástupce či opatrovník takové osoby. Oproti přestupkovému zákonu z roku 1990, který připouštěl pouze dva případy okolností vylučujících protiprávnost jednání, přichází v úvahu i další okolnosti jako je svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně a pro právnické osoby navíc jednání na příkaz.

Promlčecí doba

Důležitou novinku přestupkového zákona představuje zavedení promlčecí doby, která je rozlišována podle závažnosti spáchaného přestupku, a to na jeden nebo tři roky. Pro přestupky méně závažné je stanovena  promlčecí doba jeden rok, přičemž přestupky závažnější, za něž zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí min. 100 000 Kč, se promlčí až po třech letech od okamžiku jejich spáchání.

Správní tresty a konec zákazu pobytu

Sankce  jsou nově označovány jako „správní tresty“. Dosavadní trest zákazu pobytu je nahrazen správním trestem v podobě zveřejnění rozhodnutí o přestupku.

Končí blokové řízení a povinné ústní jednání, nově je možné narovnání

Přestupkový zákon je rovněž pozměněn v rovině procesní. Blokové řízení se nahrazuje tzv. příkazem, který může být uložen i na místě. Vedle toho je do přestupkového řízení převzat klasický trestněprávní institut narovnání, který lze využít za předpokladu, že účastníkem řízení je i  poškozený, jelikož narovnání představuje dohodu mezi ním a obviněným. Další významnou změnou je skutečnost, že dříve obligatorní ústní jednání bude nyní obecně fakultativní a pouze v případech stanovených zákonem bude zachována jeho povinná forma.

Přechodná ustanovení

Podle přechodných ustanovení se odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné správní delikty posuzují podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti nového přestupkového zákona. Ovšem v případě, že je to pro pachatele příznivější, posuzuje se odpovědnost podle zákona nového. Důležitým faktem je dále to, že od 1. 7. 2017 není možné použít ustanovení o lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek, pro jeho projednání a pro uložení pokuty, která se nacházejí v jednotlivých zvláštních zákonech.

===

* Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který se věnuje především řízení o přestupcích, tak zrušuje dosavadní zákon o přestupcích, a vedle něj vchází v účinnost též zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jehož hlavním obsahem je stanovení jednotlivých skutkových podstat přestupků neuvedených ve zvláštních právních předpisech.

Čtěte také: 

Spojte se s námi

Potřebujete radu právníka? Podívejte se, co z veřejného práva řešíme nejčastěji, nebo nás přímo kontaktujte s konkrétním dotazem. 

 

Řešíte podobnou otázku?

Popište nám, s čím vám můžeme pomoci a my se vám do 2 dnů ozveme s nabídkou našich služeb.

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Články k tématu

Partneři