Nové informační povinnosti výrobců v novele ZPOZE

12. 2. 2019 Filip Nečas Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ Kontroly překompenzace Obrana před nezákonným postupem státu

 

Zákon o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE), respektive návrh jeho novely, je ve fázi po ukončení připomínkového řízení. Kromě stěžejních témat, jako je nová provozní podpora a kontroly překompenzace, přináší pro některé výrobce také dvě nové informační povinnosti. Při jejich neplnění přitom hrozí výrobci pokuta až do výše ročního nároku na provozní podporu či do výše 50 000 000 Kč.

Povinnost ukládat doklady o investičních a provozních nákladech

Povinnost uchovávat doklady vypovídající o investičních a provozních nákladech elektrárny až po dobu pěti let od ukončení trvání práva na provozní podporu existuje už dnes, ale doposud se týkala jen provozovatelů výroben uvedených do provozu až od 1. ledna 2016. Nově by se tato povinnost měla vztahovat na všechny výrobce bez ohledu na datum uvedení výrobny do provozu. Výrobcům se navíc nově ukládá také povinnost tyto doklady předložit na vyžádání nejen Energetickému regulačnímu úřadu, nýbrž také Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Povinnost sdělit operátorovi trhu informaci o investičních nákladech

Druhá povinnost, která se doposud týkala jen provozovatelů nejnovějších elektráren, ale nově se má týkat všech, spočívá v povinnosti výrobce sdělit operátorovi trhu:

  • výši investičních nákladů spojených s uvedením výrobny do provozu a nově také s modernizací výrobny
  • výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků a nově také poskytovatele podpory a číslo rozhodnutí či dotační smlouvy o poskytnutí podpory.

Obojí je nutné operátorovi trhu sdělit bez zbytečného odkladu po registraci zvolené formy podpory, pro provozovatele starších elektráren potom nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti navrhované novely ZPOZE.

Stav návrhu zákona

Zatím návrh zákona prošel připomínkovým řízením, ještě ho tedy čeká schválení vládou a teprve poté předložení parlamentu. Proti rozšíření uvedených povinností na výrobce provozující výrobny uvedené do provozu před 31. 12. 2015 byly podány odůvodněné připomínky, způsob jejich vypořádání však zatím není znám.
 

Filip Nečas

Advokát

Ozvěte se nám