English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Dodržujeme etický kodex Frank Bold

Věříme, že svoboda a demokracie mohou opravdu fungovat jen tehdy, pokud si všichni uvědomují svou spoluodpovědnost za stav společnosti a aktivně se do jejího chodu zapojují. 

Při poskytování právních služeb se důsledně řídíme pravidly profesionální etiky advokátů České republiky a etickým kodexem Frank Bold

Etické hodnoty, kterých se držíme

 • Nenavrhujeme klientům neefektivní nebo zbytečné úkony. Vždy hledáme konstruktivní řešení.
 • Fakturujeme jenom čas strávený řešením zadání. Klient má průběžný přehled o fakturaci a dostává podrobné výkazy práce.
 • Neschováváme se za právnickou hantýrku. Budeme s vámi mluvit srozumitelně, otevřeně a upřímně.
 • Neposkytujeme právní podporu aktivitám, které poškozují životní prostředí a lidská práva, při nichž dochází ke korupci, trestným činům či praní špinavých peněz.
 • … a samozřejmě se chováme ekologicky. Recyklujeme, dáváme přednost lokálním a ekologickým výrobkům, tiskneme na recyklovaný a FSC papír, preferujeme cestování vlakem a naše centrála sídlí v pasivním domě.

Hlídáme si, co děláme

 1. Každý případ prochází posouzením, zda nenaplňuje znaky neetické či potenciálně neetické zakázky. 
 2. Případy, jejichž realizací by mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu, přestupku, správního deliktu odmítáme vždy.
 3. Důsledně zvažujeme převzetí či pokračování těch případů nebo zakázek, které vykazují potenciální znaky konfliktu s našimi etickými principy. 
Jedná se například o:
 
 • Případy, u nichž existuje významný odpor veřejnosti a nic nenasvědčuje tomu, že by byl zmanipulován. 
 • Výjimkou jsou obnovitelné zdroje energie, pokud je odpor veřejnosti založen čistě na subjektivních důvodech. Výstavbu obnovitelných zdrojů energie obecně podporujeme.
 • Případy, kdy bychom poskytnutím právní služby - i nepřímo - napomohli nebo přispěli ke zhoršení či ohrožení životního prostředí, porušování lidských práv či korupčnímu jednání.
 • Případy, které, byť pouze nepřímo, směřují proti cílům a aktivitám Frank Bold.

Vyhýbáme se také střetu zájmů ve vztahu ke klientovi nebo neziskovým aktivitám Frank Bold. 

Budujeme si přitom systém precedentů, na nichž stavíme naše rozhodnutí a jejich vnitřní integritu. Samotné rozhodování má jasně definovaný proces, který může být iniciován kterýmkoliv členem týmu Frank Bold v jakékoliv fázi případu

Napište nám

 • Máte nápad, co bychom mohli ještě zlepšit?
 • Máte podezření, že jsme ve vašem případě tyto principy nedodrželi?
 • Máte podezření, že jsme při naší činnosti jinak v konfliktu se základními hodnotami a pravidly pro etické služby vyjádřenými v tomto kodexu?

Váš podnět pečlivě zvážíme a v případě pochybení přijmeme kroky k nápravě.

Obraťte se prosím přímo na Pavla Černého, partnera advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, s.r.o. 

Jsme certifikovanou B Corporation – People Using Business as a Force for Good. 

Podívejte se také

Partneři