English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Veřejné zakázky

Zadávání zaměřené na kvalitu

Ve snaze vyhnout se potenciálním sporům a nařčením, rezignují často veřejní zadavatelé na možnosti zohlednit vedle ceny také kvalitu nabídnutého řešení, spolehlivost dodavatele nebo environmentální a sociální dopady dodávané služby či produktu. Důsledkem může být řešení, které se nakonec ukáže jako nehospodárné a nevyhovující potřebám zadavatele

Nový zákon o veřejných zakázkách umožňuje zahrnout kritéria kvality do zadávacích nebo smluvních podmínek s vítězným uchazečem, do kvalifikačních předpokladů, které má uchazeč splňovat, aby se zadávacího řízení vůbec mohl účastnit, a do hodnotících kritérií.

Využití těchto kvalitativních kritérií výslovně předpokládá nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října. 2016. Nová legislativa zavazuje zadavatele hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti, která je zpravidla výslednicí hledisek ceny a kvality. Za účelem získání kvalitního výstupu může zadavatel rovněž stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění.

Seznamte se s novou legislativou už nyní a předejděte plýtvání obecními prostředky na nekvalitně plněné veřejné zakázky.

Jak vám můžeme pomoci:

1. Školení na míru vaší instituci

Školení poskytne praktický návod, jak zadávat odpovědně a na kvalitu v kontextu nového zákona o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016. Představíme nástroje odpovědného zadávání od zadávacích podmínek až po hodnotící kritéria. Ukážeme, jaké kvalitativní, sociální a environmentální parametry může zadavatel zohlednit. Školení je určeno zástupcům vedení samospráv, úředníkům veřejné správy a dalším veřejným zadavatelům.

2. Příprava veřejné zakázky

 Doporučíme volbu nejvhodnějšího zadávacího řízení při přípravě konkrétní veřejné zakázky, vypracujeme smlouvu s dodavatelem a zadávací dokumentaci vč. všech příloh. Pomůžeme Vám nastavit kritéria kvality plnění či sociální a environmentální požadavky zakázky.

3. Administrace veřejné zakázky

Vaši zakázku můžeme rovněž administrovat, a to od přípravy profilu zadavatele, předběžného oznámení, protokolu o otevírání obálek, protokolu o posouzení splnění kvalifikačních předpokladů, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek až po oznámení o výsledku zadávacího řízení

4. Konzultace smluv s dodavateli

Neplní vybraní dodavatelé své závazky ze smluv řádně a včas? Provedeme pro Vás audit používaných vzorových smluv a navrhneme jejich nezbytné úpravy. 

5. Interní směrnice pro zadávání 

Zpracujeme pro vás vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek v rámci vašeho úřadu, například co do zakázek malého rozsahu. 

Pro více informací kontaktuje Jiřího Nezhybu:
e-mail: jiri.nezhyba@fbadvokati.cz
telefon: +420 775 154 073

Napište si o manuál zdarma

Jak si ve veřejných zakázkách pohlídat kvalitu získaného plnění či zohlednit sociální nebo environmentální hlediska důležitá pro obec? V manuálu Jak si u veřejných zakázek pohlídat kvalitu? naleznete návody, jak nastavit kvalitativní kritéria v zadávacích podmínkách, kvalifikačních předpokladech i jednotlivých kritériích hodnocení nabídek. Také dostanete odpovědi na praktické otázky, které jsme vyslechli na námi pořádaných školeních představitelů obcí a úředníků. Napište nám a my vám zdarma pošleme manuál. Přečtěte si také stručné 4 tipy pro veřejné zakázky.

Ozvěte se nám

Kontaktujte nás. Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. 

Články k tématu:

Naše zkušenosti

 • Poskytujeme poradenství veřejným zadavatelům v oblasti transparentního zadávání či vyhodnocování veřejných zakázek. Aktuální reference zahrnují například poradenství v oblasti odpovědného zadávání pro městskou část Praha 3, města Žďár nad Sázavou, Ostopovice, Hranice, Rožnov pod Radhoštěm či nadaci Open Society Fund
 • Máme také zkušenosti s kompletní administrací veřejných zakázek na výběr provozovatele vodovodu a kanalizace či společnosti zajišťující svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu v obci. Rovněž jsme administrovali veřejnou zakázku týkající se pojištění městské části či konzultovali zadání soutěže o návrh (tzv. architektonické soutěže).
 • Všechny námi administrované veřejné zakázky obstály v přezkumu auditních a kontrolních orgánů.
 • Rozumíme argumentům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. a jeho rozhodovací praxi. Víme co je účelem zadávacího řízení a jak tohoto účelu dosáhnout. Všechny naše návrhy na přezkoumání veřejných zakázek u ÚOHS byly shledány důvodnými.
 • Posuzovali jsme metodiky pro zadávání veřejných zakázek pro městské obchodní společnosti.
 • Podíleli jsme se na konečné podobě platného správního řádu, stavebního zákona i dalších veřejnoprávních předpisů.
 • Naše expertíza v oblasti správního práva zahrnuje rovněž řadu odborných publikací, analýz či článků např. pro časopis Moderní obec, Pro Města a obce, Smart Cities či Právní rozhledy.
 • S tématem jsme vystoupili na řadě konferencích či kulatých stolech, např. konference Veřejné zakázky 2016.

Co ještě umíme

 • Školíme a radíme co do zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv. Proškolili jsme více než 800 úředníků a současně samostatně 15 českých měst.
 • Partner naší kanceláře Pavel Černý je bývalým členem Legislativní rady vlády. Dnes zastupuje Českou republiku ve výboru OSN pro dodržování Aarhuské úmluvy.
 • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na přezkumy nezákonností v územních plánech.  V letech 2006-2012 jsme u Nejvyššího správního soudu dosáhli zrušení 26 územních plánů nebo jejich částí a nově před krajskými soudy jsme jich zrušili další více než desítku.
 • Opakovaně jsme prováděli kontrolu transpozice evropských směrnic do práva České republiky a jejich implementace v praxi (například směrnice o službách, o obalech, o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a další).

Ohlasy klientů

Seminář Odpovědné zadávání zakázek pomohl odpovědným pracovníkům našeho úřadu lépe poznat principy zadávání veřejných zakázek na základě více kritérií, než je jen nejnižší cena. Uvědomili jsme si, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.

Zdeněk Navrátil, Starosta Žďáru nad Sázavou

Na firmu Frank Bold Advokáti jsme se obrátili proto, že dlouhodobě prosazuje férové a správné fungování veřejné správy. Školení bylo inspirující a velkým přínosem byla i interní diskuse, kterou probírané téma vyvolalo. Pochopili jsme důležitost kvality projektu, byla nám poskytnuta doporučení jak lépe organizovat výběrové řízení a výrazně jsme se posunuli v oblasti „síly smluvní dokumentace“ z hlediska investora.

František Smolka, Předseda představenstva městské firmy EKOLTES Hranice, a.s.

 

Podmínky poskytování právních služeb

Partneři