Nefinanční reporting

Velké firmy (především: banky, pojišťovny a společnosti obchodované na burze) mají zákonnou povinnost zveřejňovat tzv. nefinanční informace, tedy informace o tom, jakým způsobem přistupují k dopadům své činnosti v pěti oblastech: životní prostředí, korupce, zaměstnanecké a sociální otázky a respektování lidských práv.

Povinnost plyne z novely zákona o účetnictví, která do českého práva transponuje směrnici EU o nefinančním reportingu. Vaše výroční zpráva za rok 2017 bude muset vypadat výrazně jinak než ta, kterou jste připravovali za rok 2016. Bude vyžadovat přípravu, proto doporučujeme sbírat a sledovat vybraná data již v průběhu tohoto roku. V opačném případě hrozí, že vaše výroční zpráva nebude vypadat přesvědčivě a nesplní zákonné požadavky. 

Co pro vás můžeme udělat

1. Posoudíme vaše stávající materiály týkající oblastí souhrnně označovaných jako ESG (environmental, social, governance). Vstupem budou informace a dokumenty o vaší firmě, které nám sami poskytnete. Na jejich základě:

 • zhodnotíme, zda jsou informace relevantní z pohledu novely zákona o účetnictví
 • identifikujeme mezery, které by bylo vhodné vyplnit, a příležitosti pro dlouhodobé zlepšení.

2. Pomůžeme vám sestavit nefinanční report v souladu s účetní novelou. Report bude zahrnovat analýzu materiálních rizik a dopadů (např. CO2, zdraví, zaměstnanecké otázky, vztahy se stakeholdery); informace o jejich managementu a due diligence systému, popis strategie a relevantní klíčové ukazatele výkonnosti.

3. Navrhneme, jak řešit identifikovaná rizika, případně jak upravit stávající CSR politiku firmy tak, aby odpovídala novým právním povinnostem a byla nákladově efektivní. Po konzultaci s vámi navrhneme, jak ESG-témata zahrnout do řízení a strategického rozhodování.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin potřebných kroků. Napište nám nebo zavolejte.

Co mají firmy podle zákona zveřejňovat?

 • Stručný popis obchodního modelu podniku.
 • Popis politik/strategií, jež podnik sleduje ve vztahu ke svým společenským a environmentálním dopadům, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Výsledky těchto politik/strategií.
 • Hlavní rizika související s těmito dopady, jež jsou spojeny s operacemi podniku, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Klíčové ukazatele pro vyhodnocení výše uvedeného.

Nová právní úprava je postavená na principech namísto detailních požadavků. Její implementace tedy vyžaduje od firmy provedení analýzy rizik, posouzení, které informace jsou z logiky zákona podstatné, a výběr vhodných řešení a KPIs s ohledem na mezinárodní standardy. Nezávislé ověření je dobrou praxí doporučenou ve směrnici. Logikou celé směrnice je:

 • ukázat firmám, jak integrovat do svého rozhodování společenské dopady související s jejich podnikáním;
 • poskytnout investorům a veřejnosti informace o tom, jakým způsobem velké korporace přistupují k řízení dopadů své činnosti na společnost, zaměstnanecké otázky, lidská práva, životní prostředí a korupci;
 • vytvořit obecný flexibilní rámec pro nefinanční reporting, který bude umožňovat porovnávat tyto informace.

Naše zkušenosti

 • Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí.
 • Náš právník Filip Gregor je členem “Eminent Persons Group” projekt Reporting and Assurance Framework Initiative, který pro standard OSN pro odpovědnost korporací vytváří rámec reportingu a nezávislého ověření informací o dopadech na lidská práva. Projekt je implementován organizací Shift a auditorskou a poradenskou firmou Mazars.
 • Na tématu nefinančního reportingu dlouhodobě spolupracujeme s Cass Business School, City University of London, University of Oslo a řadou akademických pracovníků z mnoha států EU 
 • Filip Gregor je také členem poradního sboru B Lab Europe, organizace, která vyvíjí a poskytuje B corporation certifikaci. Tato certifikace je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje respekt ke společnosti a veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním.
 • V rámci naší iniciativy the Purpose of the Corporation Project organizujeme sérií kulatých stolů ve světových ekonomických centrech za účelem vytvoření nového rámce pro řízení korporací, včetně reforem účetních standardů.
 • Pomohli jsme nastavit nefinanční reporting 2 velkým českým firmám Kofola a O2.

Co ještě umíme

 • Sami jsme součástí inovativního modelu podnikání – konsorcia Frank Bold, které propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli.
 • Finančně i expertně podporujeme prosazení 9 protikorupčních zákonů Rekonstrukce státu, které zlepší úroveň fungování státu, a tím i podnikatelské prostředí v České republice.

 

Ozvěte se nám