Právo pro životní prostředí

Právu životního prostředí se věnujeme přes dvacet let. Jsme nejen pravou rukou obcí a spolků, kteří životní prostředí aktivně brání, ale také investorů a společnosti, které chtějí úspěšně splnit zákonné podmínky pro realizaci svých záměrů.  

Ve firemním žebříčku Právnická firma roku jsme se v oblasti práva životního prostředí stali velmi doporučovanou advokátní kanceláří pro rok 2021, 2022 i 2023.

Co pro vás můžeme udělat

Pomáháme včas zakročit proti záměrům nepřiměřeně zatěžujícím obec

Umožňujeme obcím rychle a účinně reagovat v situaci, kdy se v jejich okolí povoluje nebo rozšiřuje záměr, který by mohl ohrozit životní prostředí a kvalitu života jejich obyvatel nejrůznějšími škodlivými imisemi, znečištěním ovzduší, hlukem, nárůstem dopravy v pohybu, negativními dopady těžby nebo třeba nekontrolovanou zástavbou.

 • Navrhujeme obcím strategii postupu ve vztahu k investorovi a orgánům státní správy.
 • V případě záměru vyžadujících EIA (zjišťovací řízení) analyzujeme oznámený záměr a identifikujeme environmentální rizika, konzultujeme je se spolupracujícími odborníky a zpracováváme vyjádření obce k záměru.
 • Zastupujeme obce v povolovacích řízeních a v případném soudním přezkumu. Sestavujeme jejich vyjádření, sepisujeme námitky, odvolání, účastníme se veškerých projednání a průběžně ve spolupráci s osobou pověřenou obcí vyhodnocujeme strategii postupu.
 • Kde je nutná mimoprávní expertíza, kterou sami nepokrýváme, spolupracujeme s osvědčenými odborníky na ochranu životního prostředí.

Kvalitním investičním projektům pomáháme splnit zákonné podmínky

Orgány ochrany přírody v různých krajích ČR postupují různě a jejich požadavky ohledně srovnatelných projektů se značně liší. Zejména se to týká oblasti EIA, SEA, limitů zjišťovacího řízení apod. To vnáší velkou nejistotu i do plánování a realizace kvalitních projektů. Jako přední experti na právo životního prostřední Vás celým procesem provedeme. 

 • Navrhujeme strategii postupu ve vztahu k obci a orgánům státní správy.
 • Pomáháme identifikovat jednoznačné limity pro záměry vyžadující EIA.
 • V celém procesu budeme s Vámi až do získání souhlasného stanoviska. V případě nezákonného postupu veřejné správy Vás zastoupíme v případném soudním přezkumu.

Obhájíme Vaše právo na příznivé životní prostředí

Pomůžeme Vám se efektivně bránit proti připravovaným záměrům s negativními dopady na životní prostředí. U stávajících zdrojů znečištění pohlídáme, aby fungovaly v souladu se zákonem.

 • Ve spolupráci s experty v oblasti ochrany životního prostředí Vám pomůžeme se zapojit do řešení dopadů záměrů již od procesu EIA a zejména v povolovacích řízeních podle stavebního zákona. Sepíšeme vyjádření, připomínky nebo námitky.
 • Pokud v řízení před orgány neuspějeme nebo je-li to pro řešení situace vhodné, sepíšeme žalobu a zastoupíme Vás ve sporu se znečišťovatelem, případně s dohledovými orgány.

Napište nám

Do dvou pracovních dnů Vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Obraťte se na nás

Naše zkušenosti

 • Zastupovali jsme klienta v historicky první české klimatické žalobě, během které padlo u Městského soudu v Praze bezprecedentní rozhodnutí soudu. Podle něj má nyní stát přijmout opatření, která jsou nezbytná pro zpomalení klimatické změny. Konkrétně má podniknout nutné kroky vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů v oblasti energetiky, dopravy či lesnictví.

 • Úspěšně jsme zastupovali obec, která chtěla zajistit svým obyvatelům kvalitní životní prostředí a regulovat výstavbu na svém území prostřednictvím stavební uzávěry, kterou vyhlásila na plochách smíšených výrobních do té doby, než začne platit změna územního plánu obce.

 • Dosáhli jsme precedenčních rozsudků ve věci ochrany zemědělské půdy, hluku z dopravy nebo ochrany ovzduší.
 • Zabránili jsme rozšíření hnědouhelného dolu Gubin a zachránili tak desítku vesnic před zbořením.

 • Máme  zkušenost  s vyjednáváním  s managementem nadnárodních  společností k investicím na zelené louce. Právníci týmu se například v zastoupení dotčených vlastníků účastnili vyjednávání k umístění záměrů firmy Hyundai v Nošovicích a TPCA Kolín v rámci CSR  těchto firem, kde jsme docílili omezení negativních vlivů na obyvatele a životní prostředí

 • Úspěšně jsme zastupovali klientku žijící v blízkosti areálu určeného územním plánem pro drobnou a řemeslnou výrobu, který však ve skutečnosti snižuje kvalitu životního prostředí v celém centru obce, kde konkrétní haly na zpracování odpadu (především plastů a elektroodpadu) stojí.

 

Z našich případů

Bráníme české území proti rozšíření hnědouhelného dolu Turów

Hnědouhelný důl Turów leží na těsně za česko-polskou hranicí nedaleko Liberce a jeho plánované rozšíření by pro obce v okolí mohlo znamenat ztrátu pitné vody, nárůst hluku a prašnosti. Spolu s dalšími proto usilujeme o to, aby se důl dále nerozšiřoval.

 

Pracujeme na záchraně zdroje pitné vody na Hodonínsku

V Uherském Ostrohu plánuje soukromá firma těžit štěrkopísek v ochranném pásmu významného zdroje pitné vody. Záměr je z několika závažných důvodů v rozporu se zákony. Proti jsou okolní obce i odborníci na hydrogeologii a Frank Bold Advokáti byli najati, aby právními kroky zamezili ohrožení cenného zdroje pitné vody. >>> Více

Precedenční rozsudek ve věci obtěžování hlukem z dopravy

Soud na základě našeho podnětu zrušil výjimku, která umožňovala dlouhodobé překračování hlukového limitu ze silnice II/602. Nakolik víme, jde o první případ v ČR, kdy soud zrušil rozhodnutí o hlukové výjimce a kdy vůbec přiznal osobě poškozované nadlimitním hlukem právo domáhat se soudní ochrany proti takovému rozhodnutí.  >>> Více

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.