Spolupráce obce s developerem

Pomáháme obcím vyjednat dohody s developery tak, aby nová výstavba byla přínosem pro obec a její občany a aby developer nesl vhodnou část nákladů, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout.

Co pro vás můžeme udělat

Připravíme zásady pro spolupráci s investorem

Přijetí zásad pro spolupráci s investory může městům pomoci řešit řadu problémů, které jsou takřka vždy spojeny s novou výstavbou. Mnohé z nákladů, které by jinak neslo město, lze smluvně přenést na developery, což může městu usnadnit řešení například chybějících míst ve školách a školkách, kapacitu dopravní infrastruktury, kvalitu veřejných prostranství, kapacitu vodovodů a kanalizací. Zásady spolupráce jsou tak vhodným nástrojem zejména pro ty města a obce, které chtějí pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a chránit veřejný zájem. 

Nastavení takových pravidel posílí nejen jistotu (ve smyslu jasných očekávání) a konstruktivnost spolupráce při realizaci nových developerských projektů, ale také přispívá k budování transparentního vztahu města s investory. Pro investora znamenají zásady spolupráce především jistotu a předvídatelnost požadavků na něj městem kladených; jejich splněním si investor může zajistit součinnost města k jeho záměru.

Výsledkem bude dokument, který dá jasně najevo, za jakých podmínek bude město plánovanou výstavbu v mezích svých samosprávných kompetencí a možností podporovat. Zkušenosti z praxe ukazují, že investice do přípravy takových pravidel se vyplatí. 

Sepíšeme smlouvu o spolupráci s developerem

Pokud by investiční záměr umísťovaný na území obce vyžadoval změny územního plánu, vyvolával investice do infrastruktury nebo do dalších kompenzačních opatření, vypracujeme pro vedení obce analýzu záměru z hlediska možností vyjednávání s developerem, navrhneme vyjednávací strategii a vhodné právního řešení, povedeme nebo se zúčastníme jednání s developerem, zajistíme vytvoření právně bezvadných smluv (plánovací smlouvy, „developerské“ smlouvy). Pohlídáme, aby případná změna územního plánu nebo další kroky zúčastněných stran v rámci povolovacích procesů byly v souladu se zákonem a stanovisky dotčených orgánů. 

Výsledkem bude právně bezvadná plánovací nebo „developerská“ smlouva, která vám zajistí, že výsledná podoba záměru bude přijatelná pro obec a její občany a že se investor bude podílet na nákladech, které obci v důsledku záměru mohou vzniknout v souvislosti například se zvýšením počtu obyvatel nebo nárůstu dopravy.

Usnadníme pořízení změny územního plánu

Jsme schopni na odborné úrovni komunikovat s pořizovatelem, pokud je jím úřad územního plánování, případně podle okolností můžeme doporučit zajistit pořízení změny ÚP prostřednictvím tzv. létajícího pořizovatele, kteří mohou zaručit rychlejší a jednodušší pořízení změny ÚP než úřady.

Na základě odborné právní argumentace opřené o judikaturu pomůžeme překonat některá úskalí, jako je např. nedostatečně odůvodněná stanoviska dotčených orgánů. Případně vadná stanoviska lze právně zpochybnit, podnětem k výkonu státního dozoru, případně i soudně – je proto klíčové řešit případná rizika okamžitě v procesu pořizování změny, aby na jejich základě soud v budoucnu nekonstatoval nezákonnost změny ÚP.

Výsledkem bude nejen usnadnění a zrychlení procesu pořizování změny ÚP, ale také snížení rizika soudního napadení změny. Schválená změna ÚP umožní realizaci plánovaného záměru a bude natolik kvalitní, že na minimum snížíme riziko úspěšného soudního napadení změny ÚP.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

 

„Frank Bold Advokáti je profesionální tým právníků s širokým záběrem. Jejich výstupy byly snadno pochopitelné a celková komunikace probíhala na výbornou. I díky jejich práci spojené s místním referendem v naší městské části se nám podařilo udržet výhodnou dohodu s developerem."

Michal Biskup, místostarosta Městské části Praha-Vinoř

„Na Frank Bold Advokáty jsme se obrátili, protože to jsou experti na územní plánování. Advokátní kancelář nám pomohla ubránit náš územní plán před šikanózními žalobami a potvrdilo se, že jsme při pořízení územního plánu nic nezanedbali.“

Josef Bazala, starosta Starého Města

S Frank Bold Advokáty spolupracujeme rádi díky jejich profesionálnímu a aktivnímu přístupu. Po dlouhá léta jsme se, zdánlivě marně, pokoušeli zabránit výstavbě obří komerční zóny na vysoce kvalitní zemědělské půdě v blízkosti naší obce, což by negativně postihlo obec a její občany. Letos jsme dosáhli průlomu, když byla plocha této zóny rozhodnutím soudu vymazána z územního plánu sousední obce. A zásadní zásluhu na tom mají právě Frank Bold Advokáti a jejich znalosti stavebního práva a územního plánování. Kromě toho oceňujeme i jejich operativnost a osobní přístup k řešení všech otázek s touto problematikou spojených. Spolupráci s touto společností v dané oblasti musíme každému doporučit.“

Jiří Kappel, starosta obce Dobřejovice

„Frank Bold Advokáti nám pomohli v otázkách územního plánování a stavebního řízení. Je to spolehlivá a odborná firma."

Stanislava Ecklová, starostka Obce Mokrovraty

 

Naše zkušenosti

Připravujeme Zásady pro spolupráci s investory pro střední města, jako je Břeclav nebo Mnichovo Hradiště, i pro velká statutární města, jako je Brno, Praha nebo Jihlava. Vedle odborné právní pomoc pracujeme také PR komunikaci tématu směrem k laické a odborné veřejnosti. 

Pro městskou část Praha-Vinoř jsme připravili místní referendum, díky kterému se podařilo udržet výhodnou dohodu s developerem.

Obci Dobřejovice se s naší pomocí podařilo u soudu zrušit změnu územního plánu sousedících Čestlic, kde byla plánována výstavba takřka dvacetihektarové nákupní zóny přímo u dálnice D1, ovšem na nejkvalitnější zemědělské půdě.

Městu Sušice jsme pomohli před soudem obhájit omezení výstavby velkých obchodních center, které má napomoci zachování živého městského centra.

Naši právníci mají zkušenost s vyjednáváním s managementem nadnárodních společností k investicím na zelené louce. Právníci týmu se například v zastoupení dotčených vlastníků účastnili vyjednávání k umístění záměrů firmy Hyundai v Nošovicích a TPCA Kolín v rámci CSR těchto firem, kde jsme docílili omezení negativních vlivů na obyvatele a životní prostředí.

Ozvěte se nám